Zahtjev za publicitetom

Da Zatražit publicitet preko e-pošte, društvenih medija, okružnih web lokacija i/ili naših različitih materijala za štampanje za postignuće, program ili događaj, unesite informacije u zajednički oblik priče.

Ovaj obrazac mora biti dostavljen najmanje dvije sedmice prije manifestacije zbog publiciteta ili u roku od tri dana nakon događaja za slijedi publicitet. Za više informacija, nazovite 952-401-5095.

Podijeliti priču